شیوه تصمیم گیری درست در سرمایه گذاری

 

 

سرمایه گذاران معمولا به شیوه های مختلف از جمله سرمایه گذاری در بورس ؛ خرید اوراق مشارکت ؛ خرید مسکن ؛ ارز ؛ طلا و ماشین و یا سرمایه گذاری در قالب واحد های تولیدی و یا خدماتی اقدام به سرمایه گذاری می کنند .
مهمترین خواسته یک سرمایه گذار ؛ انتخاب گزینه مناسب جهت سرمایه گذاری است . براستی فاکتورهای مهم جهت انتخاب بهترین گزینه برای سرمایه گذاری چیست ؟ آیا این سوال یک جواب واحد و مشخص خواهد داشت ؟
وقتی به سوال سرمایه گذار تنها همین یک جواب داده میشود قطعا یک مشاوره ناقص صورت گرفته است .
سرمایه گذار به پشتوانه مشاوره انجام شده اقدام به سرمایه گذاری می نماید و وقتی از نتیجه آن رضایتی نداشته باشد باعث می شود در اقدام بعدی بدون مشاوره اقدام به سرمایه گذاری نماید که معمولا هم با رضایت همراه نخواهد بود .
یک سرمایه گذار در هنگام دریافت مشاوره می باید به چه فاکتورهایی توجه و پاسخ آن را از مشاور خود دریافت کند ؛ تا نسبت به نتیجه آن ریسک کمتری را تحمل کند ؟

اولین مسئله مهم این است که این سوال برای دو نفر متفاوت در یک زمان؛ جواب یکسان نخواهد داشت . در واقع توانمندی و پتانسیل سرمایه گذار در پاسخ به سوال بسیار تعیین کننده خواهد بود . مشاوری که به این مقوله نپردازد قابل اعتماد نخواهد بود .
دومین مسئله مهم توانایی مشاور است . یک مشاور می باید از اتفاقات اقتصادی و سیاسی آگاهی داشته باشد و با علم بر آینده پژوهی و با تکیه بر قدرت تحلیل به پرسش های سرمایه گذار پاسخ گوید .
مسئله سوم شیوه تصمیم گیری سرمایه گذار در انتخاب یک گزینه از بین چند گزینه ممکن است که هر یک از منظری دارای ویژگی مطلوب هستند .
مشاور باید با تسلط بر انواع شیوه های تصمین گیری و با ارائه مدل صحیح سرمایه گذار را جهت انتخاب صحیح هدایت نماید .
در گام اول لازم است فاکتورهای مهم در سرمایه گذاری تعیین شوند . در گام دوم با تعیین این فاکتورها برای طرح های مختلف دست کم سه طرح انتخاب و تهیه شود و سپس در گام آخر با روش مناسب تصمیم گیری بهترین گزینه انتخاب شود .

۱_میزان سود یا بازده سرمایه گذاری
۲_مدت زمان لازم تا رسیدن به بهره برداری
۳_ میزان ریسک یا احتمال موفقیت
باید توجه داشت هرچه تعداد طرح های سرمایه گذاری مد نظر محدود تر شود فاکتورهای قابل بررسی نیز تغییر خواهد کرد .
حال فرض نمایید پس از مطالعه و بررسی به سه گزینه سرمایه گذاری با مشخصات زیر دست یافتیم :
👈۱سرمایه گذاری در بخش گردشگری ( مجتمع تفریحی اقامتی)
الف)بازده ۴۰ درصد
ب)زمان ۱۵ ماه
ج) احتمال موفقیت ۸۰ درصد

👈۲_سرمایه گذاری در بخش صنعت کشاورزی (گلخانه):
الف )بازده ۳۰ درصد
ب)زمان ۸ ماه
ج) احتمال موفقیت ۹۰ درصد

👈۳_سرمایه گذاری در بخش صنعت خودرو (قطعات خودرو)
الف ) بازده ۲۰ درصد
ب) زمان ۱۰ ماه
ج)احتمال موفقیت ۹۵ درصد

با توجه به داده های فوق کدام طرح را بایستی انتخاب کنیم ؟ چرا ؟
بر اساس بررسی علمی ؛ اولویت بندی طرح ها به ترتیب گزینه ۱۲۳ خواهد بود در حالی که بیش از ۹۰ درصد سرمایه گذاران عکس این انتخاب را دارند .
در این شرایط شیوه روش کمی در تصمیم گیری ( حداقل مربعات و مقایسه زوجی معیارها) پیشنهاد میگردد و همچنین توصیه میشود برای افزایش اطلاعات جهت تصمیم گیری بهتر ، حتما به مولفه های زیر هم بپردازید :
سود مورد انتظار _ ارزش مورد انتظار _ ارزش تصمیم _ سود تصمیم .