مشکل اصلی پروژه های سرمایه گذاری در ایران

 

 

عدم مطالعات امکانسنجی واقعی؛ اشکال پروژه های سرمایه گذاری در ایران می باشد. چرا که نبود اطلاعات دقیق و به روز و نیز عدم وجود منابع دولتی ارزان قیمت و تورم سالهای اخیر و نیز نحوه محاسبات واقعی و دقیق در امکانسنجی این پروژه ها ؛ پیش بینی وضعیت این پروژه ها را برای سال های آتی با مشکل مواجه نموده است. در ضمن با توجه به تعریف امکانسنجی اکثر پروژه هایی که هم اکنون سرمایه گذاران ما دارند و در قدم های ابتدایی و آغازین آنها هستند از توجیه پذیری کافی برخوردار نیستند.

بدین معنی که ابعاد مختلف پروژه برای سرمایه گذاران آشکار نیست. در ایران از طرح امکانسنجی به توجیه اقتصادی پروژه نیز تعبیر شده و به جای بررسی امکان پذیری پروژه برای تصمیم گیری صحیح و موثر به توجیه تصمیم اتخاذ شده توسط سرمایه گذاران یا دولت پرداخته میشود. و این ضعف عملا در مطالعاتی که به بانک های داخلی و فاینانسر های بین المللی هم ارائه میشود قابل مشاهده است.

مشاوران سرمایه گذاری در فرآیند امکانسنجی و ارزیابی طرح ها می توانند با تلفیق نگاه کلان نگر با نگاه جزئی نگر مجری برنامه های کلان توسعه ای کشور بوده و به حفظ منابع ملی کشور کمک نمایند ؛ در ضمن مشاوران با تجزیه و تحلیل دقیق و جزئی پروژه ها میتوانند به سرمایه گذاران کمک شایان توجهی نمایند ؛ تا ابعاد مختلف پروژه را مورد شناسایی قرار داده و سرمایه گذاری خود را با موفقیت انجام دهند.